Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Centrum Obrączek”

 

§ 1 Postanowienia wstępne

Regulamin zawiera zasady działania sklepu internetowego pod adresem www.centrumobraczek.eu, który jest prowadzony przez Firma Jubilerska Zygmunt Dukat 43-100 Tychy, Damrota 66.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca: Firma Jubilerska Zygmunt Dukat 43-100 Tychy, Damrota 66, NIP 646-000-06-77, zaświadczenie do wpisie do ew. o działalności gospodarczej nr 16096, wydane przez Urząd miasta Mysłowice, REGON 003498041

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.centrumobraczek.eu

Produkt - produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie. 

Cena –cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacyjnie są podawane ceny również w innych walutach przeliczone w/g aktualnego kursu NBP. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu, jednak do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient może bez żadnych konsekwencji zrezygnować lub zmienić zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia e-mailem przez Kupującego ostatecznej ceny, ewentualnych modyfikacji wyrobu oraz wpłaty zaliczki jeżeli jest wymagana.

Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży biżuterii i zegarków przy wykorzystaniu sieci Internet.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie RP i innych krajów.

5. Dostępność Produktów jest aktualizowana na bieżąco jednak w związku z tym, ze większość wykonywana jest na specjalne zamówienie czas realizacji zamówienia obejmuje czas niezbędny na wyprodukowanie zamówionego produktu.

6. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. Komputer Klienta powinien posiadać dostęp do Internetu i system operacyjny umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej.

8. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod nr 32 2273349 (koszt połączenia wg stawek operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

10. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

 

 

§ 2 Składanie Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

    a. poprzez stronę internetową Sklepu: www.centrumobraczek.eu 

    b. poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: centrumobraczek@vp.pl

    c. telefonicznie pod nr tel tel. 32 227 33 49; +48 608 525 726

 

  2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

    a. dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie do „koszyka”);

    b. zarejestrowaniu się w systemie lub bez rejestracji po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

    c. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane  ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

4. Klient może złożyć Zamówienie również za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres centrumobraczek@vp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 32 227 33 49; +48 608 525 726 (koszt połączenia wg stawek operatora)

5. W przypadku Zamówienia składanego w formie mailowej lub telefonicznej Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

6. Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu i za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest 24 godziny na dobę.

Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji. 

Do momentu potwierdzenia zamówienia, ostatecznej akceptacji i przyjęcia do realizacji Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w pełnym dopuszczonym przez producenta zakresie. Dotyczy to takich zmian jak np. szerokość obrączki,  oprawa kamieni, kolor złota, faktura powierzchni itp. Jeśli wprowadzone zmiany mają wpływ na cenę Klient zostanie o tym poinformowany e-mailowo i realizacja zamówienia nastąpi po akceptacji nowej ceny. 

7. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres  1 roku od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

8. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia,  lub zażądania przedpłaty.

10. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą  różnić się między sobą.

11. Klient może wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie do momentu przesłania zamówienia do realizacji.

12.Klient może zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 32 227 33 49; +48 608 525 726 lub e-mailem, pod adresem centrumobraczek@vp.pl 

13. Nie można dokonać anulowania zamówienia, które jest w trakcie realizacji , zostało już zrealizowane lub wysłane.

14. Nie ma możliwości anulowania zamówienia wyrobów, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na indywidualne zamówienie.

 

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Po złożeniu Zamówienia przez wrzucenie do koszyka Klient otrzyma automatycznie wysyłany e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, rozmiaru, oprawy kamieni,   ceny produktu, kosztów, i sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty oraz miejsca dostawy oraz wybranej przez Klienta formy płatności. W ciągu kilku godzin  skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie uzgadniając   szczegóły dotyczące zamówienia, potwierdzi rozmiary i ewentualne modyfikacje produktu (w szczególności dotyczy to obrączek) i ostatecznie potwierdzi zamówienie.  Wówczas ostateczne potwierdzenia zamówienia nastąpi po ustaleniu rozmiarów obrączek lub pierścionka.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 13.00 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone później są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.

4. W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej lub  telefonicznej.

5. W przypadku, gdy Klient nie wypełnił prawidłowo formularza i niemożliwe jest potwierdzenie zamówienia w drodze e-mailowej czy telefonicznej Zamówienie nie będzie realizowane.

 

§ 4 Ceny produktów

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta pod warunkiem, iż klient nie dokonuje żadnych zmian / modyfikacji w zamawianym produkcie.

3. Prezentowane wagi produktów na gr mają charakter orientacyjny i są ściśle uzależnione od: wagi kamieni, rozmiaru, wprowadzonych zmian przez klienta, itp. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 

 

§ 5  Terminy dostawy

Realizacja Zamówień.

1. Termin dostawy wynosi maksymalnie 45 dni i zależny jest od rodzaju zamówionego Produktu.

2. W momencie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient otrzyma informację o czasie realizacji zamówienia.

3. Termin dostawy liczony jest od momentu dokonania zapłaty całości należności lub zaliczki w przypadku płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz poprzez serwis Dotpay, albo w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem   gdy nie jest wymagana zaliczka - od momentu złożenia Zamówienia.

4. O terminie dostawy zamówionego Produktu Klient zostanie poinformowany w mailu.

5. W przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie ( w szczególności obrączek ślubnych) wymagana jest zaliczka w wysokości od 20-40%. Wielkość zaliczki jest ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia. Zaliczka nie jest wymagana, gdy obrączki wykonywane są z materiału Klienta.

6. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie możliwe zrealizowanie Zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego produktu lub niemożliwość jego wykonania, wówczas Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta,   który w takim przypadku może: anulować Zamówienie, wyrazić zgodę na realizację zamówienia w częściach, zmienić jego zawartość (np. zrezygnować z części produktów) lub wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy. W przypadku   anulowania zamówienia, sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli klient dokonał przedpłaty.

7. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie wskazanym w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 3, proszony jest o tym poinformować Sprzedawcę. Wówczas Sprzedawca podejmie niezbędne kroki w celu ustalenia miejsca, w   którym znajduje się paczka z zamówionym Produktem oraz w celu realizacji Zamówienia.

8. Sprzedawca dostarcza Klientowi produkt wraz z paragonem lub fakturą VAT.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie. 

 

§ 6 Dostawa Towaru

Koszty dostawy

1. Dostawa produktu w formie przesyłki kurierskiej jest realizowana za pośrednictwem Dostawcy.

2. Klient zostanie poinformowany e-mailem o wysłaniu produktu. Dodatkowo nr kontaktowy podany przez Klienta zostanie przekazany kurierowi, który dostarcza przesyłkę w celu bezpośredniego kontaktu i ustaleniu czasu i miejsca odebrania przesyłki.

3. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient będący konsumentem może odmówić przyjęcia przesyłki, proszony jest również zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki lub w innej formie zgłosić zastrzeżenia, co do stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient proszony jest w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Powyższy zapis nie nakłada na Klientów będących konsumentami żadnych zobowiązań, ani nie wyłącza i nie ogranicza ich uprawnień, wynikających z niezgodności Produktu z umową.

 

§ 7 Płatności

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

   a. wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) 

    b. kartą kredytową lub e-przelewem - za pośrednictwem Serwisu Dotpay: www.dotpay.pl .

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Dotpay (www.dotpay.pl).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty , zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 8  Odstąpienie Konsumenta od Umowy

1. Wyroby realizowane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 10 pkt. 4 ustawy dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów.

 

§ 9 Reklamacje

1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) gdzie wadą fizyczną jest niezgodność towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu.

2. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji na adres wskazany w ust. 2 powyżej.

3. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na nowy lub wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości naprawy, wymiany produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci niezwłocznie należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Odpowiedzialność firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką zapłacił klient za nabycie danego produktu.

6. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmii, na prawo do odstąpienia od umowy.

7. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. 

8. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z Firma Jubilerska Zygmunt Dukat, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

9. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

10. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Firma Jubilerska Zygmunt Dukat skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

 

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy,Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie. 

3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji zamówienia.

4. Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.

2. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: centrumobraczek@vp.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl